PŘÍJEM PAPOUŠKA DO TRVALÉ PÉČE

20 000 Kč –25 %
trvalá péče
20 000 Kč –25 % 15 000 Kč / ks
Možnosti doručení

PŘÍJEM PAPOUŠKA DO TRVALÉ PÉČE K NÁM DO PAPOUŠKOVA. Poskytneme kvalitní zázemí, vstupní veterinární vyšetření. Bez možnosti adopce do dalších rodin.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Objednávkou souhlasíte s podmínky smluvního ujednání mezi námi jako obdařeným a vámi jako darujícím papouška do trvalé péče. Po úhradě vstupních nákladů, jsme schopni papouška do trvalé péče přijmout.

Návrh smlouvy

DAROVACÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník

 Smluvní strany

 

Útulek pro Exotické ptactvo: PAPOUŠČÍ RÁJ, s.r.o.

Se sídlem: Olšanská 55/5,Praha 3, Česká republika

IČO: 070 63 041

Provozovna: Jesenice Osnice, ulice Dolní 0

 

Kontakt: +420 601 015 015, email: papousci-raj@email.cz

dále jen: obdarovaný

a

pan/paní:

Datum narození :

bytem:

O.P.:

dále jen : dárce

 

Obsah smlouvy

Preambule

Účel smlouvy

Účelem této darovací smlouvy je bezplatný převod vlastnického práva k exotickému exempláři  charakterizovanému níže v této smlouvě (viz čl. 3) dárcem na obdarovaného a přijetí uvedeného daru obdarovaným od dárce s cílem zajistit tak uvedenému zvířeti trvale další život v řádných podmínkách odpovídajících jeho potřebám a právním předpisům.

 

Článek 1

Prohlášení dárce

Odst. 1: Dárce prohlašuje, že je výhradním vlastníkem předmětu daru, že předmět daru řádně nabyl do svého vlastnictví v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a že je jakožto výhradní vlastník oprávněn s tímto předmětem daru nakládat, zejm. jej převést do vlastnictví jiného.

Článek 2

Ujednání o darování papouška

Dárce touto smlouvou trvale a bezplatně převádí vlastnické právo k exotickému exempláři , jehož identifikační znaky a charakteristika jsou uvedeny v článku 3 této darovací smlouvy, na obdarovaného a obdarovaný tento dar přijímá.

Článek 3

Charakteristika papouška a jeho identifikační znaky

Druh                     

Pohlaví                    

Stáří                       

Barva                     

Číslo kroužku                      

Registrační číslo:                               

Případné další vhodné údaje:

 

Článek 4

zdravotní stav

Odst. 1: Při předání papouška, bylo vydáno DNA ANALISIS REPORT

Odst. 2: Dárce před podpisem této darovací smlouvy obdarovaným upozornil obdarovaného na:

Obdarovaný prohlašuje, že potvrzuje pravdivost výše uvedeného dárcova prohlášení a že se před svým podpisem této darovací smlouvy seznámil se zdravotním stavem papouška, s jeho dárcem uváděnými vadami a vlastnostmi a papouška si důkladně prohlédl a v tomto stavu dar přijímá. 

článek 5

Předání papouška

Vlastnictví k předmětu daru přechází na obdarovaného okamžikem, kdy je na základě této darovací smlouvy předmět daru (výše uvedený papoušek) předán dárcem obdarovanému a obdarovaným od dárce převzat. Tímto okamžikem přecházejí na obdarovaného i veškerá práva s darem spojená, veškeré užitky, nebezpečí a povinnosti. Smluvní strany potvrzují, že k předání a převzetí papouška, který je předmětem daru dle této smlouvy, došlo v sídle útulku a nebo v místě bydliště dárce.

 Dne :                                          Místo:                                      Přebírající:

Článek 6

Zpracování osobních údajů

 Obdarovaný souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely související s předmětem této smlouvy.

Článek 7

Ostatní ustanovení

 1. Účastníci si tuto smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.
 2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, kdy dárce obdrží jeden výtisk a dva výtisky obdrží obdarovaný.
 3. Právní vztahy smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, tedy zejména ustanoveními občanského zákoníku.
 4. Obdarovaný tímto potvrzuje, že si je vědom toho, že podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, také platí, že:
 5. za týrání se považuje mimo jiné:
 6. aa) z jiných než zdravotních důvodů omezovat výživu zvířete včetně jeho napájení, nestanoví – li zvláštní předpis jinak,
 7. ab) omezovat bez nutnosti svobodu pohybu nutnou pro zvíře určitého druhu, pokud by omezování způsobilo utrpení zvířete,
 8. ac) používat podnětů, předmětů nebo bolest vyvolávajících pomůcek tak, že působí klinicky zjevné poranění nebo následné dlouhodobé klinicky prokazatelné negativní změny v činnosti nervové soustavy nebo jiných orgánových systémů zvířat,
 9. ad) vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy,
 10. ae) chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, že by si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení,
 11. af) používat k vázání nebo k jinému omezení pohybu zvířete prostředky, které zvířeti způsobují anebo lze předpokládat, že budou způsobovat poranění, bolest nebo jiné poškození zdraví,
 12. ag) opustit zvíře s výjimkou zvířete volně žijícího s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře vyhnat.
 13. každý je povinen zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete, a učinit opatření proti úniku zvířat. Zvíře nesmí být chováno jako zvíře v zájmovém chovu, jestliže nejsou zabezpečeny přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb nebo jestliže se zvíře nemůže adaptovat, přestože tyto podmínky zabezpečeny jsou,
 14. každý, kdo chová zvíře v zájmovém chovu nebo se ujal toulavého, případně opuštěného zvířete, odpovídá za jeho zdraví a dobrý stav; za splnění této povinnosti se považuje i oznámení místa nálezu obci nebo předání toulavého, případně opuštěného zvířete do útulku.

Obdarovaný prohlašuje, že má o chov daného exempláře vážný zájem a že bude při chovu exempláře, jenž je mu dárcem darován, dodržovat povinnosti plynoucí mu z této smlouvy, jakož i další povinnosti plynoucí mu ze zákona č. 246/1992 SB, na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a z jiných právních předpisů; je si rovněž vědom právních důsledků porušování uvedených povinností (event. i trestněprávních). Rovněž bude dodržovat zásady, které je nutno při chovu daného exotického exempláře dodržovat s ohledem na specifika druhu popř. povahové vlastnosti nebo exotického exempláře, tak jak jsou tyto uvedeny výše v článku 4 této darovací smlouvy.

 1. Práva vzniklá z této smlouvy ani smlouva sama nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu [bude/nebude] pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
 2. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé (včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, ke kterému došlo nebo dojde) se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
 4. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.
 5. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
 6. Obdarovaný přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.
 7. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
 8. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.

Článek 8

Doložka 

Doložka platnosti právních úkonů dle stanov ústavu na ochranu zvířat, ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodl zastupující ředitel útulku PAPOUŠČÍ RÁJ, s.r.o.

Místo:                        Datum: 

Za dárce                                                                     Obdarovaný

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.